Rozkvetlé jaro – jarní činnosti v mateřské škole

Téma: Březen měsíc knihy, příroda se probouzí

 

Dílčí cíle

Probouzení zájmu o čtené slovo, seznamování s dětskými hrdiny, autory a ilustrátory. Zapojování dětí do příběhu – pokusy o dramatizaci, o napodobování, dokončování příběhů dle vlastní fantazie. Vyhledávání informací v knihách. Utváření správných návyků při manipulaci a při práci s knihou.  Seznamování s tradicemi jara – Velikonoce (setí osení, koleda). Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Pozorování probouzející se přírody – poznávání  a pojmenování prvních jarních květin, první hmyz a přílet ptactva z teplých krajin.

 

Akce mateřské školy

 • MTU – Malý vodohospodář
 • Dětský úsměv
 • Dravci
 • Fotograf
 • Exkurze do přírody
 • Život pod vodní hladinou
 • MTU – Malý energetik
 • Čarodějnice v MŠ

 

Pohybové činnosti

 • PH „Na peška“- dodržování pravidel a ohleduplnosti
 • Protahovací a rovnací cviky
 • Rozvoj obratnosti – běh v terénu s překonáváním přírodních překážek
 • PH s říkankou -„Hlava, ramena“
 • Nácvik kopání do míče, hod a chytání míče – na zahradě
 • Létám jako pták – nápodoba pohybu dravců
 • PH s říkankou „Bleška“
 • PH „Na vyměňovanou

 

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Osvojování si vztahu ke knihám a čtenému textu
 • Seznámení s pojmem autor, spisovatel, ilustrátor
 • Prohlížení knih donesených dětmi, rozhovory o druzích knih a jejich důležitosti
 • Nácvik soustředěného poslechu
 • Rozhovory o hlavních postavách a zvířecích hrdinech vystupujících v knihách
 • Poslech úryvků z knih donesených dětmi
 • Pozorování změn v přírodě
 • Hlavní znaky jara – pozorování při procházkách
 • Pozorování prvních rostlin
 • Poslech pohádek
 • Rozhovory o jarní přírodě a pracích na zahradě
 • Námětová hra -„Jak to udělám?“
 • Prohlubování znalostí o Velikonocích, velikonočních tradicích

 

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Výtvarná práce „sněženky“ – stříhání, lepení
 • Výtvarná práce „Zlatý déšť“ – práce s temperovými barvami
 • Práce s modelínou – hadi, šneci, housenky
 • Rozvoj jemné motoriky – grafomotorické listy
 • Pečení velikonočních perníčků a jejich zdobení
 • Výroba velikonočních dekorací
 • Dramatizace pohádky „O řepě“
 • Výtvarná práce „Mláďata“
 • Výtvarná práce „Jarní květiny“- kolorovaná kresba tuší

 

Řečové a jazykové činnosti

 • O neposlušných kůzlátkách – poslech, samostatné vyprávění, dějová posloupnost
 • Charakteristika hlavních postav při četbě
 • Nácvik básně „Brouček“
 • Rozvoj slovní zásoby – samostatný popis ilustrací z knih
 • Nácvik básně „Slunce“
 • Nácvik velikonočních koled a říkadel
 • Snaha o vymýšlení děje příběhu „A jak to bylo dál?“
 • Určování počtu slabik
 • Určování první a poslední hlásky
 • Určování hlásky ve slově
 • Snaha o hláskování krátkých slov

 

Rozvoj smyslového vnímání

 • Orientace v prostoru a hledání prasátka slovními pokyny – hra „Na prasátko“
 • Rozvoj sluchového vnímání – vytleskávání, rytmizace, rýmy
 • Rozvoj tvořivé fantazie – vymýšlení příběhů
 • Sluchová analýza – syntéza
 • Rozlišování měkkých a tvrdých slabik
 • Rozvoj zrakového vnímání – „Co se ve třídě změnilo“

 

Téma: Když všechno kvete

 

Dílčí cíle

Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Rozvoj poznatků o životě zvířat na statku, jejich pojmenování a význam jejich chovu. Poznávání života ve vodě a v jejím okolí, vysvětlování pojmů – vodní živočichové, obojživelníci. Jejich poznávání a pojmenování.  Rozšiřování poznatků o dopravě (dopravní prostředky, dopravní značení, bezpečnost v dopravě, možná nebezpečí).  Rozvoj smyslového vnímání. Uvědomování si důležitosti pohybu pro zdravý vývoj. Upevňování citových vztahů ke svým blízkým a pocit sounáležitosti s rodinou. Rozšiřování poznatků o přírodě, pozorování kvetoucí přírody (krása a vůně květů, život na louce, práce na zahrádce, pojmenování některých druhů rostlin a podmínkách jejich růstu).  Rozvíjení schopnosti sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce, dodržování pravidel a rozvíjení pohybových schopností a dovedností při pohybových hrách. Osvojování si dovednosti a poznatky předcházející čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Seznamování se základními číselnými a matematickými pojmy, prostorová orientace.

 

Akce mateřské školy

 • Dětský úsměv
 • Lanový park Kladno
 • MTU zpracovatel odpadů
 • Výlet na hrad Okoř
 • Den dětí

 

Pohybové činnosti

 • Znázornění hudby pohybem – „Na baletky“
 • PH „Na sedanou“
 • Rozvíjení obratnosti – průlezky na zahradě
 • PH s říkankou „Leze, leze brouk“
 • Cvičení s obručemi – nácvik kroužení, koulení, prolézání, proskakování
 • Čarodějnický rej – tanec, soutěže
 • Rozvoj hrubé motoriky – skákání gumy
 • PH s říkankou „Malý brouček“
 • PH „Na rybáře“, „Cukr, káva, limonáda“ na školní zahradě
 • Učit děti dodržování pravidel, sebeovládání a ohleduplnosti při soutěžích

 

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Dárek pro maminku ke Dni Matek
 • Kolorovaná kresba tuší „Jarní květiny“
 • Výtvarná koláž – „Jarní louka“ – rostliny, hmyz, šneci
 • Kolorovaná kresba tuší – „Čapí hnízdo“
 • Výtvarná práce – „Rozkvetlý strom“
 • Grafomotorické listy
 • Práce s otiskování kaněk a skvrn – „Motýl“
 • Výtvarná práce „Vlčí máky“ – vytrhávání z barevných papírů, lepení

 

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Povídání o svátku matek, upevňování vztahů v rodině
 • Prohlížení obrazového materiálu – „Jarní květiny“, poznávání některých květin
 • Rozhovory o přírodě na jaře, rození mláďat, návratu ptáků, prvním hmyzu
 • Poznání hospodářských zvířat, jejich názvy, péče o ně, užitek, ustájení
 • Poznávání života ve vodě, pojmy vodní živočich, obojživelník
 • Osvojování poznatků o dopravě, bezpečnosti na silnici, druzích dopravních prostředků

 

Řečové a jazykové činnosti

 • Osvojování poznatků předcházejících čtení a psaní – časopis pro předškoláky
 • Nácvik jarní básně „Prší“
 • Opakování písní o jaru
 • Rozvoj řečových schopností – rozhovory nad obrázky
 • Hledání slov začínajících určitou hláskou

 

Předmatematické představy

 • Určování počtu – hra na obchod
 • Práce s pracovními listy a časopisem pro předškoláky
 • Seznámení se základními číselnými a matematickými pojmy
 • Skládání archu papíru – pojmy polovina, čtvrtina
 • Hry s kostkami – více, méně, stejně

 

Rozvoj smyslového vnímání

 • Poznávání ovoce při ochutnávce
 • Rozvoj sluchového vnímání – rozlišování dvojic s-z ž-š   v-f
 • Rozvoj zrakového vnímání – figura v pozadí
 • Nácvik sluchového rozlišování podobně znějících slov – síla-žíla Micka-myčka
 • Rozvoj zrakového vnímání a paměti – pexeso – hledání dvojic