Barevný podzim – podzimní činnosti v MŠ

Téma: Hola, hola, škola volá

Dílčí úkoly

Přivítání dětí, seznamování nově příchozích dětí s prostředím třídy, celé budovy i školní zahrady. Postupné poznávání nových kamarádů, seznamování s jejich jmény i jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování s hračkami, pomůckami a jejich správné uložení. Seznamování se smluvenými pravidly v kolektivu a pravidel chování. Utvářet u dětí sounáležitost k rodině. Blíže děti seznámit s místem, ve kterém žijí.

Seznamovací hry

 • Seznamování dětí s novými kamarády -„Kam Tě pohladím“, „Jméno v kroužku“
 • Zapojování dětí do her a činností a posilování kladného vztahu k blízkým
 • Postupné seznamování s prostorami MŠ „Co se skrývá za dveřmi?“
 • Seznamování s hračkami, pomůckami a ostatním vybavením
 • Postupné seznamování s pravidly
 • Seznamování s personálem MŠ
 • Poznávání své značky

 Pohybové činnosti

 • Rozvoj pohybových schopností u dětí „Na zvířátka
 • Učit děti reagovat na pokyny „Kuba řekl“
 • Učit chůzi v rytmu „Tluče bubeníček“
 • Rozvoj obratnosti na průlezkách v parku a na zahradě
 • Dynamická pohybová hra „Myšky chodí tuze tiše“

 Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Kresba lidské postavy „Moje maminka“
 • Zpěv u klavíru, použití Orffových nástrojů
 • Kolektivní stavba ze stavebnice – učit děti kooperovat a pomáhat mladším
 • Mačkání papírových koulí – rozvoj jemné motoriky
 • Výtvarný práce „Strašák v poli“

 Řečové a jazykové činnosti

 • Opakování známých říkadel
 • Zjišťování řečových schopností nových dětí
 • Nácvik básně „Stromy“
 • Poslech pohádek – kniha „Matýsek a Majdalenka“
 • Rozhovory nad knižní ilustrací
 • Částečný nácvik básně „Podzim“

 Předmatematické představy

 • Hra s barevnými kostkami – pojmy více, méně, stejně
 • Počítání do pěti – říkanka „Jeden, dva, tři“
 • Grafické znázornění počtu – časopis pro předškoláky, pracovní listy

 Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Podněcovat děti ke kamarádskému soužití a pomoci mladším dětem
 • Seznamovat s pravidly MŠ
 • Procházka obcí, orientace ve vsi, poznávání známých míst

Rozvoj smyslového vnímání

 • Rozvoj zrakového vnímání – poznávání své značky
 • Rozvoj sluchového vnímání „Pepíčku pípni!“
 • Rozvoj krátkodobé paměti – Pexeso
 • Rozvoj hmatu „Co je v pytlíku?“

 

Téma: Foukej, foukej větříčku

 Dílčí úkoly

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenování ovocných stromů a jejich plodů. Seznámení s prací na zahradě, v sadu i na poli. Pozorování měnících se listů na stromech, znát základní a doplňkové barvy. Poznávání a pojmenování lesních plodů a seznamování se s jejich významem pro lesní zvěř a ptactvo. Využití lesních plodů jako výtvarného materiálu. Poznávání přírodních zákonitostí – změny počasí (vítr, déšť, mlha), koloběh vody v přírodě, význam vody pro Zemi, ale i její ničivé důsledky jako živlu. Seznamování s tradicemi (posvícení, dýňování .Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví v chladném počasí. Seznamování s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Rozvoj poznatků o lesní zvěři, o způsobu života, o nutnosti zvěř v zimních měsících přikrmovat.

 Pohybové činnosti

 • Procházka do lesa – překonávání přírodních překážek, návštěva krmelce
 • PH – „Leze, leze brouk“
 • Rozvoj hrubé motoriky – změna polohy na pokyn
 • Skok z místa do dálky
 • Soutěž družstev – PH „ Bačkorky“
 • Průlezky na zahradě
 • Znázornění pohybu zvířat „Na zvířátka“
 • Nácvik vzpřímené chůze – chůze s knihou na hlavě
 • PH „Na sedanou“

 Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Procházky vesnicí, sledování znaků podzimu
 • Orientace ve vsi – procházka ke kostelu, rybníku, k Jemníkům
 • Pozorování ovocných stromů a jejich plodů
 • Práce na zahradě prohlížení obrazového materiálu, názvy nářadí
 • Koloběh vody – prohlížení encyklopedie
 • Rozhovory o lesních podzimních plodech, obrazový materiál, hledání v lese
 • Rozhovory o lesní zvěři, zimním dokrmování a způsobu života
 • Seznamování se s lidským tělem – encyklopedie
 • Dýňování na zahradě

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Použití přírodnin jako výtvarného materiálu – stavba domečků
 • Výtvarná práce „Ježek“ – použití listů
 • Kresba draka
 • Práce s časopisem pro předškoláky
 • Výtvarná práce – mozaika – „Dýně“ – barevné těstoviny, lepidlo
 • Výtvarná práce zápich „Dýně“
 • Kolektivní stavba z kostek – nácvik kooperace a pomoci mladším
 • Velké děti „Vějíř“- skládání, vystřihování
 • Malé děti – seznámení s držením nůžek
 • Práce prstovými barvami -„Duchové“
 • Práce s nůžkami a lepidlem „Netopýr“

Řečové a jazykové činnosti

 • Nácvik písně „Pyšný drak“
 • Vytleskávání, rytmizace
 • Četba z knihy Matýsek a Majdalenka
 • Částečný nácvik básně „Přišel podzim“
 • Poslech psaného textu, samostatné vyprávění dětmi
 • Určování první a poslední hlásky

Předmatematické představy

 • Určování pojmů vpředu, vzadu – didaktická stavebnice Visio
 • Počítání do deseti – didaktická stavebnice „Válečky“
 • Vytváření skupin předmětů – porovnávání počtu – kostky
 • První, druhý, třetí, poslední – práce s časopisem pro předškoláky

 Rozvoj smyslového vnímání

 • Poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a vůně
 • Zraková cvičení – skládání mozaiky dle předlohy
 • Sluchová cvičení – „Na tichou poštu
 • Pozorování změn počasí – mlha, déšť, vítr, zima
 • Poznávání barev „Čáp ztratil čepičku“
 • Rozvoj sluchového vnímání – rozlišování krátkých a dlouhých hlásek