Platba stravného

Stravné hradí rodiče vždy do 15. dne v měsíci zpětně za předchozí měsíc hotovostně v mateřské škole u vedoucí školního stravování.

Finanční norma

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

 

Děti 3-6 let                      celodenní stravování             polodenní stravování

Ranní svačina                              11,-                                      11,-

Oběd                                            25,-                                      25,-

Odpolední svačina                     10,-                                        0,-              

Celkem                                        46,-                                      36,-

 

Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 věku 7 let, budou podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zařazeny do věkové skupiny 7-10 let. Tyto děti platí vyšší stravné.

 

Děti 7 let                         celodenní stravování             polodenní stravování

Ranní svačina                              12,-                                       12,-

Oběd                                            26,-                                       26,-

Odpolední svačina                      11,-                                         0,-              

Celkem                                         49,-                                       38,-

 

Odhlásit dítě ze stravování je nutné vždy nejpozději téhož dne do 7:30 hodin ráno. Nepřítomnost dítěte můžete oznámit telefonicky na telefonním čísle 312 587 413, osobně u vedoucí školního stravování, učitelů či ředitelky školy. V případě, že nebude dítě odhlášeno včas, jídlo bude zákonným zástupcům započteno. Pokud dojde k náhlému onemocnění, má zákonný zástupce právo první den si jídlo vyzvednout v době od 12:00 hodin do 12:30 hodin ve školní jídelně a odnést si jej domů v jídlonosiči.

 

Platba školného

Pro školní rok 2022/2023 je výše školného stanovena na 500,-Kč měsíčně. Tuto částku je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci hotovostně u vedoucí školního stravování. Předškolní vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Pokud dojde k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy na více než 5 dnů, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu. Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou absenci a úplata se hradí. Pokud nebude zákonný zástupce hradit stravné a školné, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.