Rozkvetlé jaro – jarní činnosti v MŠ

Téma: Březen měsíc knihy, předjaří v přírodě

Dílčí cíle

Probouzení zájmu o čtené slovo, seznamování s dětskými hrdiny, autory a ilustrátory. Zapojování dětí do příběhu – pokusy o dramatizaci, o napodobování, dokončování příběhů dle vlastní fantazie. Vyhledávání informací v knihách. Utváření správných návyků při manipulaci a při práci s knihou.  Seznamování s tradicemi jara – Velikonoce (setí osení, koleda). Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Pozorování probouzející se přírody – poznávání  a pojmenování prvních jarních květin, první hmyz a přílet ptactva z teplých krajin.

Akce mateřské školy

 • MTU – Malý vodohospodář
 • Dětský úsměv
 • Dravci
 • Kouzelník v MŠ
 • MTU – Malý energetik

 Pohybové a manipulační činnosti

 • Pohybové hry na přání dětí „Den plný her“.
 • Manipulace s míčem, koulení „Na Ludvíka“.
 • Pohybová hra „Na kukačku“.
 • Pohybová chvilka „Kuba řekl“- změna poloh.
 • Hra s dřevěnými loutkami. Procvičování svalů ruky.

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Výroba leporela dle četby z knih donesených dětmi. Učit rozvrhnout děj v ploše.
 • Malba temperou, stříhání, lepení „Sněženky“.
 • Starší děti – opis předepsaných tvarů, učíme se psát své jméno.
 • Mladší děti – pokus o nápodobu vzoru.
 • Výroba jarní dekorace s přírodninou „Hnízdečka“. Kolektivní práce.
 • Hra s magnetickou stavebnicí.
 • Recyklace, výroba květníku na osení z plastové lahve.
 • Stříhání, lepení. „Velikonoční zápich“.

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Poznávání a rozeznávání kladných a záporných vlastností u postav.
 • Učíme se správnému zacházení s knihou.
 • Vysvětlování pojmu autor, ilustrátor.
 • Vysvětlování pojmu leporelo.
 • Námětová hra „Na pošťáka“. Učit děti znát svoji adresu.
 • Geometrické tvary, poznávání a pojmenování geometrických tvarů. Hra s dřevěnou stavebnicí.
 • Procházka po okolí. Pozorujeme změny v přírodě souvisejícím s příchodem jara.
 • Osvojujeme si podmínky pro růst rostlin. „Setí osení“.
 • Četba z knihy „J. Lada Dětem“ – rozhovory o velikonočních tradicích.

Řečové, jazykové činnosti. Rozvoj paměti.

 • Krátký poslech četby.
 • Opakování písní o zimě s pohybem.
 • Ukázky četby z knih donesených dětmi, prohlížení, rozhovory.
 • Vyprávění děje pohádky dle obrazového materiálu.
 • Pokus o dramatizaci známé pohádky „O řepě“. Částečná nápodoba postav. Verbální i neverbální.
 • Poslech četby z knihy bajek.
 • Práce s básní „Semínka“. Vysvětlení textu, rozklad slov na slabiky vytleskáváním, poznávání hlásky na počátku slov a částečný nácvik.
 • Četba veršované pohádky „Zvířátka a loupežníci“.
 • Opakování písní o jaru.
 • Částečný nácvik písně „Sněženka“.
 • Částečný nácvik velikonoční koledy „Koleda, koleda jarní trávo“
 • Práce s básní „Semínka“. Vysvětlení textu, rozklad slov na slabiky vytleskáváním, poznávání hlásky na počátku slov a částečný nácvik.

Předmatematické činnosti

 • Řazení obrázků dle dějové posloupnosti.
 • Přiřazování množství předmětů k symbolům čísel.
 • Společenská hra „Rybičky“
 • Vyhledávání synonym.

 Rozvoj smyslového vnímání

 • Rozvoj sluchového vnímání „Na kukačku“.
 • Vyhledávání shodných tvarů dřevěná mozaika.
 • Společenská hra „Postřeh“.

 

Téma: Když všechno kvete

 Dílčí cíle

Seznamování s charakteristickými znaky jara, se zvyky a obyčeji v jarním období. Rozvoj poznatků o životě zvířat na statku, jejich pojmenování a význam jejich chovu. Poznávání života ve vodě a v jejím okolí, vysvětlování pojmů – vodní živočichové, obojživelníci. Jejich poznávání a pojmenování.  Rozšiřování poznatků o dopravě (dopravní prostředky, dopravní značení, bezpečnost v dopravě, možná nebezpečí).  Rozvoj smyslového vnímání. Uvědomování si důležitosti pohybu pro zdravý vývoj. Upevňování citových vztahů ke svým blízkým a pocit sounáležitosti s rodinou. Rozšiřování poznatků o přírodě, pozorování kvetoucí přírody (krása a vůně květů, život na louce, práce na zahrádce, pojmenování některých druhů rostlin a podmínkách jejich růstu).  Rozvíjení schopnosti sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce, dodržování pravidel a rozvíjení pohybových schopností a dovedností při pohybových hrách. Osvojování si dovednosti a poznatky předcházející čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Seznamování se základními číselnými a matematickými pojmy, prostorová orientace.

Akce mateřské školy

 • Dětský úsměv
 • Čarodějnice v MŠ
 • Lanový park Kladno
 • MTU zpracovatel odpadů
 • Škola v přírodě

Pohybové a manipulační činnosti

 • Zdolávání překážek prolézáním, přelézáním, podlézáním. Průlezky na školní zahradě.
 • Pohybová hra „ Žáby, čápi, motýli“. Změna běhu v prostoru na daný signál.
 • Pohybová hra „Dneska se mi zdálo“. Střídání klidové polohy s rušnou na daný signál.
 • Nácvik kotoulu vpřed.
 • Zdolávání nerovnosti terénu v přírodě.
 • Pohybová hra „Na včeličky“.
 • Manipulace s míčem. „Na obra a Palečka“.
 • Pohybová chvilka Leze, leze brouk“.
 • Pěší výlet do Podlešína na dětské hřiště.
 • Běh s vyhýbáním „Na barevná auta“.

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění.

 • Procházka po okolí. Prohlubujeme si poznatky o jaru, pozorování změn v přírodě.
 • Procházka po okolí. Učíme se znát názvy běžných jarních květin a upevňujeme si znalosti o podmínkách pro jejich růst.
 • Procházka na louku. Pozorování hmyzu. Poznávání a pojmenování běžných druhů a seznámení s jejich způsobem života.
 • Námětová hra „Na zahradníka“. Učíme se poznat a pojmenovat běžné květiny a znát jejich jednotlivé části.
 • Námětová hra „Na farmu“. Poznáváme a pojmenování HZ, jejich mláďat a užitek.
 • Práce s obrazovým materiálem „Dopravní prostředky“.
 • Procházka v obci. Sledování dopravy, rozhovory (pojmenování dopravních prostředků, k čemu slouží, čím se musí řídit, kdo dohlíží na bezpečnost provozu.)

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Kolektivní práce „Život na louce“.
 • Výroba překvapení ke Dni matek.
 • Sestavování prostorových staveb z brček.
 • Hra s auty na dopravním koberci.

 Řečové a jazykové činnosti a rozvoj paměti

 • Nácvik písně „Když jsem já sloužil“.
 • Nácvik říkanky s pohybem Sluníčko“.
 • Vyhledávání rýmů.
 • Částečný nácvik písně „Nehoda“

Předmatematické činnosti

 • Předškolák“.
 • Mozaika „Ukaž, co umíš“.
 • Společenská hra „Berušky“.
 • Řazení obrázků dle časové posloupnosti (používání řadových číslovek a pojmů první, před, za, poslední).

 Rozvoj smyslového vnímání

 • Zrakové vnímání – námětová hra „ Chodím, hledám.
 • Pocitový chodníček
 • Poslech reprodukovaných zvuků.
 • Obkreslování předkreslených tvarů – figura v pozadí.