Když padá listí

Seznamování s tradicemi (posvícení, dýňování, advent). Poznávání přírodních zákonitostí – změny počasí (vítr, déšť, mlha), koloběh vody v přírodě, význam vody pro Zemi, ale i její ničivé důsledky jako živlu. Rozšiřování poznatků o činnostech, které tělu prospívají a které mu škodí. Rozvoj poznatků o lesní zvěři, o způsobu života, o nutnosti zvěř v zimních měsících přikrmovat.

 

 1. 10. – 11. 11. Podzimní tradice
 • Seznamování s tradicemi slovem i prožitkem.

Foukej, foukej větříčku – pouštíme draky

 • Získávání poznatků o přírodních jevech.
 • Rozvoj řečových schopností dětí.

Pondělí

 • Rozhovory o tradicích – „Svátek všech svatých“ – dušičky. Vysvětlování, rozhovory. Četba z knihy J. Lada „Dětem“.
 • Výroba svícnu ze zavařovací sklenice. Používání netradičního výtvarného materiálu.

Úterý

 • Seznamování s příslovími spjatými s podzimem.
 • Výroba draka z ruliček od toaletního papíru.
 • Proč mohou draci létat? Rozhovory nad obrázky.
 • Hra „všechno létá, co peří má“.

Středa

 • Opakování písní o podzimu, poslech četby.
 • Částečný nácvik písně „Pyšný drak“
 • Lampionový průvod

Čtvrtek

 • MTU

Pátek

 • Karneval v MŠ 

 

Prší, prší …

 • Poznávání přírodních zákonitostí.
 • Rozšiřování poznatků o důležitosti vody.
 • Rozvoj pohybových schopností u dětí

Pondělí

 • Rozhovory nad obrázky „Koloběh vody“, pracovní listy, omalovánky.
 • Voda a její výskyt v přírodě.

Úterý

 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností – s gumou –  poskoky a přeskoky.
 • PH „ Na Myšky“ – s padákem.

Středa

 • Posvícení v MŠ – pečení posvícenských koláčů.

Čtvrtek

 • Poslech četby J. Lada „Dětem“- rozhovory o tradicích.
 • Stříhání, lepení, dokreslování „Deštník z papíru“

Pátek

 • Opakování písní o podzimu – částečný nácvik písně „Zlaté posvícení“.
 • Vysvětlování přísloví o Svatém Martinovi.
 • Procházka k rybníku a potoku.

 

 1. 11. – 18. 11. Lidské tělo
 • Procvičujeme části lidského těla, učíme se pojmenovat vnitřní orgány a znát jejich funkci. Rozšiřujeme si poznatky o činnostech, které tělu škodí, co tělu prospívá a znát pravidla pro ochranu vlastního zdraví.

Pondělí  

 • Procvičujeme s dětmi správné pojmenování částí těla, určení je na sobě a vysvětlení jejich funkce. Námětová hra „Nechci vidět“.
 • Kresba lidské figury – dbát na celistvost postavy ve vhodném oblečení pro toto roční období

Úterý  

 • Pomocí vhodných otázek vést s dětmi rozhovor, které činnosti jsou pro lidské zdraví škodlivé a co našemu tělu prospívá.
 • Pracovní list „Foukej, foukej větříčku“.

Středa

 • Ukazujeme a správně nazýváme části lidského těla na druhé osobě. Námětová hra „Kam tě pohladím?“
 • Pracovní list „Vybarvi orgány v těle“ – žlutý mozek, červené srdce a tepny, modré plíce a pokus se vysvětlit funkci těchto orgánů.

Čtvrtek 

 • Učíme se znát, co tělu škodí a co mu prospívá. Zdravá strava – námětová hra „Vaříme kaši“
 • Pracovní list „Lidské tělo“ – Dokresli a vybarvi dle slovního diktátu.

Pátek

 • Rozvoj pohybových schopností. Procvičování poskoků na jedné noze. Poskoky na panákovi. Pohybová hra „Hlava, ramena …“

 

 1. 11. – 25.11. Bude zima, bude mráz …
 • Upevňovat kladný vztah k přírodě.
 • Rozšířit znalosti o lesní zvěři a nutné pomoci volně žijícím zvířatům.

Pondělí

 • Nácvik pohybové hry „Na zvířátka“.
 • Rozvoj obratnosti – lavička, žebřiny.

Úterý

 • Vytrhávání a nalepování papíru „Sova“
 • Nácvik písně „Veverka“

Středa

 • Práce s obrazovým materiálem „Kde zvířátka žijí“.
 • Přiřazování obrázků zvířat k symbolům lesa, pole, vody.

Čtvrtek

 • Kresba libovolného lesního zvířete
 • Mladší děti – vystihnout hlavní znaky zvířecí figury.
 • Starší děti – dodržovat správné postupy a pečlivost při práci.

Pátek

 • Zrakové vnímání
 • Starší děti – pracovní listy
 • Mladší děti – „Na hledače“
 • Procházka ke krmelci.

 

 1. 11. – 2. 12. Příprava na advent
 • Seznamovat děti s tradicemi spojenými s předvánočním časem.

Pondělí

 • Poslech četby J, Lada „Dětem“
 • Rozhovory o tradicích

Úterý

 • Prostorová orientace
 • Mladší děti – umísťování předmětů dle slovní instrukce učitelky.
 • Starší děti – správné používání předložek při určování místa.

Středa

 • Výroba čerta z vlny – používání netradičního výtvarného materiálu.
 • Sluchové vnímání – „Na spícího krále“.

Čtvrtek

 • Rohy, kožichy, kopyta – nácvik pohybové hry.

Pátek

 • Procházka v obci – pozorování vánoční výzdoby.