Barevný podzim – podzimní činnosti v MŠ

Téma: Hola, hola, škola volá

Dílčí úkoly

Přivítání dětí, seznamování nově příchozích dětí s prostředím třídy, celé budovy i školní zahrady. Postupné poznávání nových kamarádů, seznamování s jejich jmény i jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování s hračkami, pomůckami a jejich správné uložení. Seznamování se smluvenými pravidly v kolektivu a pravidel chování. Utvářet u dětí sounáležitost k rodině. Blíže děti seznámit s místem, ve kterém žijí.

 Seznamovací hry

 • Seznamování dětí s novými kamarády -„Kam Tě pohladím“, „Já jsem a umím“.
 • Postupné seznamování s prostorami MŠ „Co se skrývá za dveřmi?“
 • Seznamování s hračkami, pomůckami a ostatním vybavením.
 • Postupné seznamování s pravidly.
 • Zapojování dětí do her a činností.
 • Učit děti poznat a zapamatovat si svou značku „Na pamětnou“.
 • Posilovat v dětech kladné vztahy ke svým blízkým a ke svému okolí. Námětová hra „Na rodinu“ – navozování vhodných situací.

 Pohybové činnosti

 • Rozvoj pohybových schopností u dětí „Včelí královna velí“. “ Mladší děti – učit děti střídat základní polohy dle pokynů. Starší děti – zdokonalovaní pohotové reakce.
 • Zjišťování pohybových schopností „Na opičky.
 • Průlezky na školní zahradě a v parku.
 • Učit děti chůzi v rytmu „Na bubeníka“
 • Nácvik pohybové hry „Kočičko, jsi doma?“

 Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Vytváření zakládacích desek na výkresy, kresba, kolorace.
 • Kresba lidské postavy „Moje rodina“. Mladší děti – nácvik správného úchopu tužky a pokus o vystihnutí hlavní znaky figury. Starší děti – dbát na úplnost figury, vést děti k pečlivosti a trpělivosti při práci.
 • Kolektivní stavba „Naše obec“. Zjišťování znalosti barev u dětí.
 • Malba temperou „Naše školka“. Mladší děti – malování štětcem sytě namočeným v barvě. Starší děti – dodržování správné techniky.

Řečové a jazykové činnosti

 • Zjišťování řečových schopností u dětí „Kdo to ví?“.
 • Rozhovory nad obrázky na téma „Moje rodina“. Mladší děti – podněcovat k rozhovoru pokládáním otázek, zjišťování řečových schopností. Starší děti – pokus o souvislé vyjadřování a gramatickou správnost.
 • Opakování známých písní a říkanek.
 • Poslech četby.

Rozvoj smyslového vnímání

 • Rozvoj zrakového vnímání „Na hledače“. Poznávání své značky mezi ostatními.
 • Skládání půlených obrázků.
 • Pocitový chodníček.

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Probouzet u dětí úctu k domovu a ke svému okolí. Procházka v obci – pozorování, rozhovory, Poznáváme místa, kde bydlí kamarádi, poznávání míst a budov. Co se mi v obci líbí a nelíbí a proč?“

 

Téma: Foukej, foukej větříčku

Dílčí úkoly

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenování ovocných stromů a jejich plodů. Seznámení s prací na zahradě, v sadu i na poli. Pozorování měnících se listů na stromech, znát základní a doplňkové barvy. Poznávání a pojmenování lesních plodů a seznamování se s jejich významem pro lesní zvěř a ptactvo. Využití lesních plodů jako výtvarného materiálu. Poznávání přírodních zákonitostí – změny počasí (vítr, déšť, mlha), koloběh vody v přírodě, význam vody pro Zemi, ale i její ničivé důsledky jako živlu. Seznamování s tradicemi (posvícení, dýňování). Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví v chladném počasí. Seznamování s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Rozvoj poznatků o lesní zvěři, o způsobu života, o nutnosti zvěř v zimních měsících přikrmovat.

Pohybové činnosti

 • Procházka v lese. Zdolávání překážek v přírodě.
 • Hod papírovou koulí na cíl horním obloukem.
 • Rozvoj hrubé motoriky, změny poloh těla dle pokynu učitelky „Kuba řekl“.
 • Rozvoj pohybových schopností u dětí – zdolávání překážek podlézáním, přelézáním, prolézáním „Překážková dráha.
 • Průlezky na školní zahradě.
 • Rozvoj pohybových schopností – starší děti – nácvik kotoulu vpřed, mladší děti – převaly na žíněnce.
 • Pohybové chvilky „Sluníčko“, „Brambora“.
 • Soutěživé hry „Brambora v řádku“.
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností – s gumou –  poskoky a přeskoky.
 • PH „ Na Myšky“. S padákem.
 • Rozvoj pohybových schopností. Procvičování poskoků na jedné noze. Poskoky na panákovi.
 • Nácvik pohybové hry „Dneska se mi zdálo“.
 • Rozvoj obratnosti – lavička, žebřiny.
 • Pohybová hra „Hlava, ramena“.

 Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Hra s různými druhy stavebnic.
 • Stavby z přírodnin v lese.
 • Využití přírodniny jako výtvarného materiálu „Ježci“.
 • Vymývaná technika „Mochomůrka“.
 • Technika zapouštění barev do vlhkého podkladu „Podzimní obrázek“.
 • Výroba svícnu ze zavařovací sklenice.
 • Práce s papírem. Technika stříhání, lepení, dokreslování.
 • „Předškolák“, pracovní listy, cviky ruky.
 • Mozaiky, volné skládání.
 • Dlabání dýní.
 • Výroba draka z ruliček od toaletního papíru.
 • Práce s papírem. Stříhání, lepení, dokreslování „Deštník z papíru“.
 • Kresba lidské figury – dbát na celistvost postavy ve vhodném oblečení pro toto roční období. Mladší děti – omalovánky.
 • Kresba libovolného lesního zvířete tuží. Mladší děti – vystihnutí hlavních znaků zvířecí figury, seznámení s technikou. Starší děti – dodržování správných postupů a pečlivosti při práci.

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Procházka ke krmelci. Pozorování, rozhovory (pojmenování běžných druhů lesní zvěře).
 • Procházka do sadů. Pozorování, rozhovory.
 • Procházka k rybníku a potoku. Pozorování, rozhovory (živočichové žijící ve vodě a u vody, o správném a bezpečném chování v blízkosti vody).
 • Procházka po okolí. Pozorování změn v přírodě. Charakteristické znaky podzimu.
 • Poznávání a pojmenování lesních plodů.
 • Proč mohou draci létat? Rozhovory nad obrázky.
 • Rozhovory nad obrázky „Koloběh vody“. Voda a její výskyt v přírodě.
 • Posvícení v MŠ – pečení posvícenských koláčů v MŠ.
 • Vysvětlování přísloví o Svatém Martinovi.
 • Pomocí vhodných otázek vést s dětmi rozhovor, které činnosti jsou pro lidské zdraví škodlivé a co našemu tělu prospívá. Práce s obrazovým materiálem.
 • Vyhledávání informací o lidském těle. Práce s encyklopedií.
 • Rozšířit znalosti o lesní zvěři a nutnosti je během zimy přikrmovat.
 • Práce s obrazovým materiálem „Kde zvířátka žijí“. Přiřazování je k symbolům lesa, vody, pole.

Řečové, jazykové činnosti. Rozvoj paměti.

 • Spontánní a řízené rozhovory s dětmi.
 • Nácvik písně „Marnivá mochomůrka“.
 • Poslech četby z knihy J. Lada „Dětem“. Rozhovory o tradicích – „Svátek všech svatých“ – dušičky.
 • Seznamování s příslovími spjatými s podzimem.
 • Opakování písní o podzimu. Částečný nácvik písně „Pyšný drak“.
 • Práce s básní „Mochomůrka“
 • Píseň s pohybem „Dešťové kapičky“
 • Částečný nácvik písně „Zlaté posvícení“.

Předmatematické činnosti

 • Předškolák“, pracovní listy.
 • Hra s kostkami. Vytváření skupin předmětů, určování počtu, porovnávání.
 • Vytváření číselné řady.
 • Skládání mozaiky dle vzoru.
 • Vyhledávání správného řešení dle daných podmínek „ZOO“

 Rozvoj smyslového vnímání

 • Pozorování změn v přírodě.
 • Rozeznávání reprodukovaných zvuků. Poslech CD.
 • Pohybová hra „Na kukačku“.
 • Poznávání ovoce dle vůně, tvaru a chuti.
 • Zraková cvičení „Na hledače“, „Předškolák“.
 • Pracovní list „Lidské tělo“. Dokresli a vybarvi dle slovního diktátu.

Námětové hry

 • Ukazujeme části těla na sobě “Nechci vidět“.
 • Ukazujeme a správně nazýváme části lidského těla na druhé osobě. „Kam tě pohladím?“ „Dotkneme se“.
 • Učíme se znát, co tělu škodí a co mu prospívá. Zdravá strava „Vaříme kaši“